ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. จำนวน 6 แห่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 10:15:22 เข้าชม : 4 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. จำนวน 6 แห่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 10:15:22   เข้าชม : 4 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : 1613013322.สต

กลับ ...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links