ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ เปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2514 เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเปิดทำการเมื่อวันที่1 เมษายน 2516 โดยที่ยังไม่มีแพทย์มาประจำ จนถึงเดือนตุลาคมได้มีแพทย์มาประจำคือ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในปีพ.ศ. 2521 ได้รับการพิจารณาให้ขยาย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และปี 2537 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จนถึงปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขวางเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ ทุติยภูมิ M2 (สามารถมีแพทย์เฉพาะทางได้)

   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม 84 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 409.783 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยางสีสุราชอำเภอนาดูน และอำเภอปทุมรัตน์ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปทุมรัตน์และอำเภอเกษตรวิสัย (จังหวัดร้อยเอ็ด)

- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทไธสง (จังหวัดบุรีรัมย์) และอำเภอยางสีสุราช

 • นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล

  ผู้อำนวยการ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

 • ที่ตั้งปัจจุบัน

  ที่ตั้งปัจจุบัน

  693 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

 • วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

  เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับแม่ข่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของชุมชน

 • พันธกิจ

  พันธกิจ

  พันธกิจ สำนักวิชาการและประมวลผล

  • 1. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
  • 2. ให้บริการรักษาเฉพาะทางที่เหมาะสมตามสาขาที่มีศักยภาพ
  • 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
  • 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
  • 5. สนับสนุนเครือข่ายในการให้บริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links